Udgivet: 14 oktober 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
Max Schmeling

Af Max Schmeling, Cand.merc.(log)

14 oktober 2022

Indledning

I forbindelse med mine andre analyser af bivirkninger ved Covid-19 vaccinerne, har jeg helt naturligt haft et antal aktindsigtsbegæringer afsendt. Højst usædvanligt modtog jeg et svar på en aktindsigt, som indeholdt noget helt andet end anmodningen, nemlig antal døde indenfor 30 dage fra vaccination fordelt på 1,2,3 og 4. stik samt aldersgrupper. Selv om svaret og dataene var uforventet, skulle vi jo nødig lade samfundets knappe ressourcer gå til spilde, og jeg har derfor lavet en analyse, som faktisk svarer på et meget centralt spørgsmål, nemlig: er vaccinerne i det hele taget gavnlige og beskytter de mod sygdom og død, som hævdet af sundhedsmyndighederne?

Dataene

Dødsfaldene, er opgjort for perioden 1. december 2020 til 30. september 2022 og dækker over antallet af mennesker, som er døde indenfor 30 dage efter de blev vaccineret mod Covid-19. Det samlede antal døde inden for 30 dage i perioden, udgør 83.151 personer. I samme periode døde totalt i Danmark 106.443 personer. For langt de fleste aldersgrupper har anbefalingen været 3. stik som ift. 30 dages mortalitet kun gennemsnitligt dækker over en 3 måneders periode, hvor opgørelsesperioden er 22 måneder. Antallet som er døde inden for 30 dage efter vaccination virker derfor påfaldende højt. Man kan spekulere i mange forskellige årsager til dette, men ud fra dataene er det ikke muligt at sige noget endegyldigt ift. om det skulle være vaccinen, eller andre faktorer, selv om det er meget svært at finde et argument for at vaccinerne ikke skulle have en indflydelse på denne skævhed.

Fordi vi analyserer 30 dages mortalitet, giver sammenligning til andre mortalitetsbegreber generelt ingen mening og 30 dages mortaliteten ligger ikke overraskende under den samlede mortalitet for samme periode og den samlede mortalitet for en kontrolperiode fra 1. december 2017 til 30 september 2019. Vi kan derfor ikke sige noget om hvordan dødeligheden for vaccinerede vil være i forhold til uvaccinerede.

Det vi derimod kan, er at sammenligne udviklingen i dødeligheden fra 1. til 2. til 3. til 4. stik for aldersgrupperne. Vi kan derved sige noget om hvordan risikoen udvikler sig i takt med antallet af modtagne vacciner. Almindelig logik vil tilskrive, at hvis vaccinen beskytter mod død vil udviklingen i dødelighed være nedadgående. Hvis vaccinen er virkningsløs, vil vi se en uændret dødelighed og hvis vaccinen er skadelig, vil vi se en stigende udvikling i dødelighed.

Idet vi kender antallet af vaccinerede med 1, 2, 3 og 4 stik kan vi udregne en eksakt 30 dages dødsincidens (risikoen for at dø inden for 30 dage efter vaccination). 30 dages dødsincidensen ved 1. stik er for alle aldersgrupper 1,024‰. En dødelighed på ca. 1:1000 kan lyde af meget, men i realiteten er det ikke ekstremt.

Ift. den almindelige dødelighed om vinteren og som sagt er incidenserne ikke sammenlignelige i forhold til de almindelige dødelighedsbegreber.

Resultater

I stedet ser vi på den procentuelle udvikling fra 1. til 2. til 3. til 4. stik. Gruppen 0-9 år indeholder så få dødsfald, at man ikke kan beregne udvikling hvorfor denne gruppe ikke er medtaget. Personer under 18 år har ikke fået tilbudt 3. stik og 4. stik er kun anbefalet til personer med specielt svækket immunforsvar over 18 år. Udviklingen til 4. stik er derfor ikke medtaget og for personer under 20 år vises kun udviklingen til 2. stik.

Vi ser af figuren, at 30 dages mortalitetsincidensen stiger fra 1. til 2. vaccination for alle aldersgrupper uden undtagelse. Største stigning på 865% ses for aldersgruppen 10-19 år, men ellers observeres laveste stigninger for aldersgruppen 20-29 år, hvorefter de stiger stødt med aldersgrupperne. Ved 3. stik observeres et fald for aldersgruppen 20-29 årige fra 393% til 300%, men for alle andre aldersgrupper ses kun yderligere stigninger. En mulig forklaring på dette kunne være at den anbefalede tid mellem 1. og 2. stik er 21-42 dage, hvor 3. stik først kan gives efter 140 dage (Note 1). Såfremt den første vaccination har en skadevirkning, ville denne blive ekstra forstærket af 2. stik, der gives relativt hurtigt ift. 3. stik. Denne hypotese bekræftes i øvrigt af artiklen ”mRNA vaccines against COVID-19 and their effects on the central nervous system” af Michael Palmer, MD and Sucharit Bhakdi, MD (Note 2) (afsnit 1.4). Læg i øvrigt mærke til at der ses samme rækkefølge i stigningerne mellem 2. og 3. stik som der gør mellem 1. og 2. stik. Dette er konsistent med at den generelle sandsynlighed for at dø stiger op igennem aldersgrupperne og jo ældre aldersgruppe, jo større stigning i 30 dages mortaliteten. Derfor, jo ældre og jo mere sårbar og jo større stigning i 30 dages mortalitet.

Resultaterne dokumenterer helt uden for nogen som helst tvivl, at Covid-19 vaccinerne er skadelige og drastisk øger sandsynligheden for at dø indenfor 30 dage efter man er vaccineret. Vi kender ikke det nominelle niveau endnu, men at de er skadelige, er nu et etableret faktum. Det skal her pointeres, at tallene er totaltællinger for hele Danmark, derfor er der ingen statistisk usikkerhed (Note 3).

Yderligere er det helt evident, at vaccinerne har en akkumulerende effekt. Jo flere vacciner, jo større risiko for at dø, og jo ældre personen er, jo mere stiger denne effekt. Dette må anses som specielt problematisk i forhold til at sundhedsmyndighederne netop har anbefalet flere vaccinationer til sårbare målgrupper og gamle som i forvejen har den største risiko for at dø. Derved bliver disse grupper påført en uforholdsmæssig større risiko.

Et enkelt lyspunkt i tallene er at vi observerer mindre stigninger når tidsrummet mellem disse bliver længere. Dette kunne tyde på at kroppen i en eller anden grad kan restituere fra vaccinerne og tilbyder måske et svagt håb for dem som allerede er blevet skadet.

Opsummering

Vi ved endnu ikke hvad det reelle niveau af dødelighed ifbm. vaccination mod Covid-19 er. Vi ved heller ikke definitivt om det første stik er skadeligt, men eftersom vi endegyldigt kan vise at 2. og 3. stik er skadeligt, følger det af almindelig logik, at det er 1. stik også. Vi ved ikke hvor skadeligt, men når vi ser stigninger i dødelighed indtil 30 dage efter vaccination på op til 1000% er det næppe nødvendigt at vide mere for at konkludere at man nok ikke behøver at deltage i efterårets vaccinationskampagne. En yderst interessant observation er i øvrigt at der siden 1. oktober for 14 dage siden, allerede er uddelt lige under 1 mio. stik. Faktisk foregår vaccination mod Covid-19 lige nu i det hurtigste tempo, der er observeret hidtil.

d. 14.9.2022
Max Schmeling
Dette brev samt alle bilag kan findes på mine telegram kanaler: https://t.me/SARS_CoV_STAT_DK og https://t.me/SARS_CoV_STAT_INT

Noter

https://www.laeger.dk/PLO/covid-19-vaccine
https://doctors4covidethics.org/mrna-vaccines-against-covid-19-und-their-effects-on-the-central-nervous-system/
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_error#Finite_population_correction_(FPC)

3af3

4af3

KIS-redaktionen

Leave a Comment