Udgivet: 15 marts 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
Reclaim your face

Civilsamfundsinitiativet om et forbud mod biometrisk masseovervågning

Vi opfordrer Europa-Kommissionen til nøje at regulere brugen af biometriske teknologier for at undgå unødige indgreb i grundlæggende rettigheder. Vi anmoder navnlig Kommissionen om i lovgivning og i praksis at forbyde ukritisk eller vilkårlig anvendelse af biometri, som kan føre til ulovlig masseovervågning. Disse indgribende systemer må ikke udvikles, udbredes (herunder på forsøgsbasis) eller anvendes af offentlige eller private enheder, for så vidt som de kan føre til unødvendige eller uforholdsmæssige indgreb i borgernes grundlæggende rettigheder.

Der er dokumentation for, at brugen af biometrisk masseovervågning i medlemsstaterne og af EU-agenturer har ført til overtrædelser af EU’s databeskyttelseslovgivning og uretmæssigt har begrænset borgernes rettigheder, herunder privatlivets fred, ytringsfriheden, demonstrationsretten og retten til ikke at blive forskelsbehandlet. Den udbredte brug af biometrisk overvågning, profilering og forudsigelse er en trussel mod retsstatsprincippet og vores mest grundlæggende frihedsrettigheder.

I dette borgerinitiativ opfordrer vi derfor indtrængende Kommissionen til at foreslå en retsakt, der bygger på og fuldt ud overholder de generelle forbud i databeskyttelsesforordningen og retshåndhævelsesdirektivet for at sikre, at EU-retten udtrykkeligt og specifikt forbyder biometrisk masseovervågning.


Borgerinitiativet er oprettet d. 7. januar 2021 og du kan læse mere på kampagnewebsitet Reclaim Your Face