Udgivet: 20 maj 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
WHO?

USA foreslog ved det mellemstatslige møde i Verdenssundhedsforsamlingen, WHO, d. 7. januar 2022 en række ændringer til IHR ( de internationale sundheds regulativer) der allerede nu d. 22-28 maj vil blive bragt til afstemning.

‎Verdenssundhedsforsamlingen er WHO’s generalforsamling og øverste beslutningsorgan og udgøres af alle 194 medlemslande. Verdenssundhedsforsamlingen har til formål at fastlægge organisationens politikker, udnævne generaldirektøren, føre tilsyn med de finansielle politikker og gennemgå og godkende det foreslåede budget. Sundhedsforsamlingen afholdes årligt i Genève, Schweiz.‎

Danmark og dermed Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm blev i oktober 2020 nomineret til en post i bestyrelsen, som han tiltrådte 2021. Han udtalt i den forbindelse, at “et særligt dansk fokus desuden vil være på et styrket globalt sundhedsberedskab og en styrkelse af WHO’s rolle som global sundhedsfaglig autoritet.”………

Suverænitetsafgivelse

James Roguski, researcher og forfatter til flere bøger, faldt over ændringsforslagene til de Internationale Sundheds Regulativer ( IHR), i forbindelse med hans research af den foreslåede WHO traktat, og hævder på lige fod med en række andre, at der er grund til bekymring; gennemføres de foreslåede ændringer vil det være ensbetydende med afgivelse af landenes suverænitet. En kommende traktat vil i så fald yderligere cementere WHO’s magtposition.

I artikel 12, punkt. 2 står der således, at WHO’s general direktør bestemmer, hvornår der er en potentiel eller faktisk international sundhedsrisiko, men det kan også dreje sig om en folkesundhedsmæssig nødsituation regionalt, og det uanset om landet, hvor risikoen udspiller sig, er enig. Han KAN derefter rådføre sig med det nedsatte “Nød-udvalg”, med hvem han derefter beslutter “passende midlertidige anbefalinger”. Nødudvalget er i noget omfang udpeget af generaldirektøren selv.

Der er foreslået, at hele afsnittet om at landet har en medbestemmende rolle udgår.

WHO traktat og ændringer til IHR

Opråb!

Nedenstående pamflet er forfattet af James Roguski og omfatter i første omgang amerikanske forhold, men gælder for så vidt også Danmark:

WHO forsøger at tage magten

  1. De fleste mennesker har aldrig hørt om de internationale sundheds regulativer IHR ( International Health Regulations) USA aftalte IHR i 2005. Disse regulativer tilsidesætter og erstatter den amerikanske forfatning.
  2. Den 18. januar 2022 forelagde USA en række ændringsforslag til IHR der bidrager til at afgive endnu mere af vores suverænitet og i høj grad giver WHO magten til at indskrænke dine sundhedsrelaterede frihedsrettigheder.
  3. WHO’s 75. møde afholdes i Geneve i Schweiz d. 22-28 maj 2022.Forsamlingen vil stemme om ændringsforslagene til IHR. De vil sandsynligvis blive vedtaget og skrevet ind i international lov hvis ikke “Vi folket” rejser os mod dette angreb på vores suverænitet.
  4. Det vil ikke være nødvendigt for disse ændringsforslag til de Internationale Sundheds Regulativer at skulle godkendes af to tredje dele af det amerikanske senat. Vi har allerede besluttet at efterfølge IHR i kraft af vores medlemskab af FN og WHO. Vi har allerede afgivet en del af vores suverænitet. Disse ændringsforslag er designet til at forvirre medlemslandene så de afgiver endnu mere af deres suverænitet.
  5. Who har, i tillæg til de foreslåede ændringer til IHR, oprettet et “Intergovernmental Negotiating Body INB” ( Mellemstatsligt Forhandlings Organ) der aktivt forhandler en international “traktat for pandemi forebyggelse, beredskab og håndtering”. Den foreslåede “Pandemi Traktat” er særskilt fra og i tilføjelse til de tidligere nævnte forslag til ændringer af de internationale sundheds regulativer.
  6. “Pandemi Traktaten” eksisterer ikke endnu, men er ved at blive udarbejdet og forhandlet. Diskussioner vedrørende “Pandemi Traktaten” er vigtige men de er også del af en sofistikeret afledningsmanøvre, der har til hensigt at forvirre folk og få dem til at ignorere den umiddelbare bekymring, som er ændringsforslagene til IHR som evalueres af “World Health Assembly d. 22-28 maj 2022.
  7. Tiden til at sige fra og stå ved dine rettigheder er NU.

#DontYouDare #StopTheIHR #WeAreSovereign

DontYouDare.info

Allerede vedtaget?

Ændringsforslagene forventes vedtaget på Verdenssundhedsforsamlingens møde her i maj. Medlemslandene skal derefter aktivt gøre indsigelse, såfremt de ikke samtykker. Som det fremgår af nedenstående, har man 6 måneder til at reagere på vedtagelsen af de foreslåede ændringer til regulativerne.

WHO traktat og ændringer til IHR

Skal WHO bestemme mere?

Men har vi overhovedet lyst til at afgive mere magt til WHO? Nu, i form af ændringer til IHR eller senere i kraft af en egentlig traktat, der tilkender WHO magten i tilfælde af pandemi – og hvor WHO suverænt bestemmer, hvornår “vi står overfor en pandemi”. Er det overhovedet foreneligt med demokrati? Europaparlamentarikeren Christine Anderson mener det ikke og påpeger, at WHO, og de folk der arbejder for organet, ikke er folkevalgte.

Hvem og hvad er WHO?

For mange mennesker er Verdens Sundheds Organisationen nok stadig symbolet på et organ, der varetager befolkningernes interesser, men er dette hele sandheden? Eller er WHO efterhånden snarere en organisation, der plejer medicinal industrien og herunder organisationer som GAVI og Bill og Melinda Gates Foundations interesser?

Bill og Melinda Gates Foundation har igennem det sidste årti været hoved-bidragsyder til WHO og kan vel godt betegnes inhabile, idet deres organisation GAVI har en vis økonomisk interessere i at promovere vacciner.

Man kan vel også med rette stille spørgsmålstegn ved WHO’s troværdighed, efter at de i 2009 ændrede definitionen af begrebet “pandemi“, så det nu ikke længere omfatter en ny sygdom med mange syge og høj dødelighed, men alene handler om, at mange bliver smittede. Senere har de ligeledes ændret definitionen af begrebet “vacciner” og “flokimmunitet”.

Kort tid efter ændringen af definitionen “pandemi” udråbte WHO Svineinfluenzaen H1N1 som pandemi og forudsagde stor dødelighed. Den viste sig at være mild, men der var skaden allerede sket; pandemibegrebet havde udløst kontrakterne om vaccinekøb og svenskerne nåede at vaccinere 60% af befolkningen, hvor adskillige børn blev skadet for livet af vaccinerne. Også i Finland fik vaccinerne fatale konsekvenser for en række børn.

WHO har været involveret i en lang række skandaler herunder test af malariavaccine uden samtykke.

Det er meget betænkeligt at overlade ansvaret for Danmarks sundhed til en organisation, der har så alvorlige troværdighedsproblemer – tilliden har lidt alvorlige brud igennem længere tid.

KIS-redaktionen har planlagt en publikation omhandlende WHO’s forbindelse til korruption og medicinsk uredelighed.