Udgivet: 1 juli 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
Overdødelighed fra Pfizer vaccine

Mandag d. 13. juni afholdt Kilderne i Såne foredrag med Max Schmeling, som er cand.merc og selvstændig statistiker. Han har ud over at levere avancerede statistiske analyser og modeller, rapportgenerering og fremstilling af rapportgeneratorer, databehandling og statistisk rådgivning til store danske og internationale virksomheder også leveret flere ekspertudsagn til forskellige retssager i by- og landsret.

Baggrunden for foredraget var Max Schmeling’s gentagne henvendelser til de danske myndigheder vedrørende de konklusioner, han – via analyse af rå statistiske data fra officielle COVID-kilder, har nået omkring bivirkninger og overdødelighed.

Foredraget havde to fokuspunkter; påvisning af overdødelighed siden vaccineudrulningens start og et stærkt udsving i bivirkninger pr. batch, hvilket kraftigt antyder, at der – i hvert fald med hensyn til Pfizers vaccine, som udgør 85% af de givne doser i Danmark – er mindst tre forskellige varianter af vaccinen!

Det fjerde brev til myndighederne

I modsætning til de tre foregående åbne breve fra Max Schmeling til myndighederne, som byggede på udenlandske tal fra blandt andet det amerikanske indrapporteringssystem VAERS og det europæiske EudraVigilance, EMA, så var belægget for det fjerde brev de faktiske resultater baseret på data for indberettede bivirkninger fra det danske vaccinations program mod COVID-19, indhentet via aktindsigt fra Lægemiddelstyrelsen ( LMST) samt data for antal vaccinedoser pr. batch indhentet via aktindsigt fra Statens Serum Institut.

I forlængelse af mine tre tidligere åbne breve af 14/12/2021 og fremefter, som alle findes på Folketingets hjemmeside, henvender jeg mig igen til dem, idet jeg nu tydeligt kan dokumentere statistisk signifikante og dybt foruroligende forskelle i bivirkningsgrad henover COVID-19 vaccinebatches.”

Max Schmeling skriver videre, at han således nu kan dokumentere at:

 • Der for Vaccinerne Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) og Vaxzevria (AstraZeneca), ses statistisk signifikante forskelle i bivirkningsgraden (bivirkninger pr. 1000 doser) henover vaccinebatches.
 • Disse forskelle samlet set for alle vacciner er op til en faktor 117.991 på batch niveau.
 • At der for Comirnaty og til dels Spikevax observeres en tydelig systematik i antallet af bivirkninger ift. batch størrelse.
 • Der for Pfizer kan findes som minimum 3 forskellige typer/ versioner af vaccinen.
 • Der for Spikevax kan findes et tilsvarende antal ”versioner” af vaccinen, selv om billedet for Spikevax er mindre tydeligt.
 • Betragter man alle COVID-19 vacciner under et, må man ud fra bivirkningsprofilerne konkludere at vaccinationsprogrammet mod COVID-19 har været ulovligt.
 • Betragter man alle COVID-19 vacciner separat, må man ud fra bivirkningsprofilerne for alle vaccinerne på nær Jcovden (Jansen), hvor anvendelsen har været for begrænset, konkludere at vaccinationerne mod COVID-19 har været ulovlige.

På trods af flere henvendelser har der ikke været megen respons fra myndighederne herunder Folketingspolitikerne, der nu mod bedrevidende fastholder at “vaccinen er sikker”.

Til trods for at jeg i mine tidligere åbne breve netop advarede omkring disse problemer, blev mine breve ud over tavshed alene mødt med en afvisning fra Sundhedsministeriet, der end ikke berørte det hovedproblem, jeg forsøgte at advare om. De endelige resultater, som efter hvad jeg ved, formentlig er de første af sin art i EU og i Verden, og som bygger på de danske tal for indberettede bivirkninger samt batchstørrelser fra opnåede aktindsigter, viser at forskellene i bivirkningsgrad er langt værre end man skulle have forventet og så ekstreme at de i nogen tilfælde udfordrer forståelsen.”

Pfizer vaccinen Comirnaty

Max Schmeling gennemgår statistikken for alle de fire givne vacciner i Danmark men pointerer, at idet Pfizers Cormirnaty udgør 85% af de administrerede doser, er det også data fra denne, der giver det tydeligste billede statisktisk set.

Lægemiddelstyrelsen har modtaget og behandlet 124 indberettede dødsfald efter vaccination med Pfizers Cormirnaty, men vurderer at det er mindre sandsynligt at det har en sammenhæng med vaccination……..!

Kigger man derimod på de faktuelle tal fra Danmarks statistik opgjort måned for måned over den samlede dødelighed i Danmark, er det tydeligt, at der ikke alene er tale om overdødelighed, men også om en vedvarende tendens til stigning i antallet.

Der er overdødelighed i DAnmark.

Pfizer – tre vacciner?

Max Schmeling viser efterfølgende hvordan de registrerede bivirkninger fordeles i forhold til batchnumre og der viser sig et tydeligt billede af, at der ikke er én jævn fordeling men tre. Det forekommer altså, at der er tre forskellige indhold i Pfizers vaccine, hvoraf en del nærmest ingen bivirkninger har.

Er Pfizer tre vacciner? På trods af flere henvendelser har Folketingspolitikere og myndigheder ikke reageret men fastholder at "vaccinen er sikker".

Resultatet er yderst foruroligende. Der ses en tydelig systematik, hvor punkterne fordeler sig meget snævert omkring tre hældninger. Ved at lægge tre regressionslinjer ind i punkterne, ses det tydeligt, at de tre niveauer fra før dækker over 3 heterogene og tydelige sammenhænge mellem antal doser og antal bivirkninger. I den første gruppe af batches (grøn) kan regressionslinjen forklare 67,5% af variationen hvilket er en forholdsstærk sammenhæng, når linjen er så tæt på at være vandret. Hældningen på linjen er 0,000087, svarende til en bivirkningsrate på 0,0087%.
For den anden gruppe (orange) kan regressionslinjen forklare 90,1% af variationen, hvilket er en meget høj forklaringsgrad. Hældningen er 0,0025, svarende til en bivirkningsrate på 0,25%.
For den tredje gruppe (rød) kan regressionslinjen forklare 78,4% af variationen, hvilket igen er en ganske høj forklaringsgrad. Hældningen er 0,0898, svarende til en bivirkningsrate på 8,98%.
Dette resultat er slående i både tydelighed og i sin betydning. Resultatet er i fuldstændig modstrid med en hypotese om at alle Comirnaty vaccinebatches er ens. Tværtimod ses det tydeligt at vaccinerne dækker over mindst 3 vaccinetyper eller versioner med 3 forskellige bivirkningsprofiler. Dette resultat er ikke bare et faresignal, men er i fuldstændig modstrid med de tilladelser, der er blevet givet til Pfizer, som netop kun dækker over én vaccine.”

Max stiller spørgsmålet, hvordan det kan være, at der for alle produkterne fra de fire producenter ses en ens, ekstrem variation i bivirkningsgraden? Og efterfølgende også hvorfor de batch numre med de alvorligste bivirkninger alle er små batchstørrelser?

På trods af at der her gøres opmærksom på, at der bør følges op på denne eksperimentelle vaccine, der er helt ny og uprøvet i sin opbygning, og da derfor også kun er nødgodkendt, vælger myndighederne altså at ignorere henvendelsen uden at iværksætte en nærmere undersøgelse.

Informeret samtykke

Både i brevet til myndighederne og også i foredraget konkluderer Max Schmeling, at det ikke kan lade sig gøre at afgive informeret samtykke, når man ikke kan betragte vaccinerne som ens, homogene produkter.

Fordi at risikoen ikke kan kendes, kan der ikke afgives eller indhentes informeret samtykke og dermed må alle vaccinationer mod COVID-19 foretaget i Danmark jfr. Sundhedsloven LBK nr. 210 af 27/01/2022, §15, stk. 1 og 3 være ulovlige. Konklusionen må anses som helt uomtvistelig da det er produkternes egenskaber, der umuliggør afgivelsen af samtykke.”

Også artikel 5 i Oviedo konventionen, som Danmark er tiltrådt via Europarådet, og Nürnberg kodexet punkt 1 må anses for at være overtrådt i forbindelse med vaccineudrulningen i Danmark, fremgår det af det fremsendte brev. Nürnberg kodexet’s artikel 1 er et af fundamenterne for medicinsk etik i dag.

Covid-19 vaccinationskampagnens forløb

 • Danmarks regering og sundhedsmyndigheder valgte, ligesom andre lande, vaccination som værktøj mod Sars-CoV-2.
 • Danmarks regering og sundhedsmyndigheder valgte ligesom andre lande, at friholde vaccineproducenterne for produktansvar.
 • Danmarks regering og sundhedsmyndigheder startede en vaccinationskampagne, som startede med de ældre, men endte med at tilbyde og anbefale vaccinerne til alle ned til 5 år.
 • Danmarks regering og sundhedsmyndigheder fravalgte og afviste ligesom andre lande tidlig behandling af COVID-19 med eksisterende medicin, bl.a. Hydroxychloroquin og Ivermectin. Et valg, som i USA har medført søgsmål fra læger mod den amerikanske lægemiddelstyrelse FDA.
 • Danmarks regering og sundhedsmyndigheder pressede danske borgere til vaccination både direkte og indirekte. Presset skete bl.a. gennem anbefalinger og anprisninger af vaccinen fra sundhedsmyndighederne som værende beskyttende og sikker og som det eneste middel mod COVID-19, selv om dette var åbenlyst forkert. Presset skete yderligere ved at fritage vaccinerede for restriktioner og krav, som man pålagde uvaccinerede, så som løbende og hyppige tests, der også pr. definition er en medicinsk behandling.
 • Danmarks regering og sundhedsmyndigheder pressede yderligere borgere, som ikke ønskede at deltage i nogen form for medicinsk behandling så som vaccination og/ eller tests ved at formene dem adgang til forskellige offentlige rum, restauranter og forlystelser, ved anvendelse af Corona passet.
 • Danmarks regering og sundhedsmyndigheder pressede yderligere disse borgere ved at give arbejdsgivere lov til at forlange forevisning af Corona pas, test for COVID-19 m.v.
 • Danmark regering og sundhedsmyndigheder pressede yderligere disse borgere ved at reklamere for at de kunne undgå begrænsningerne ved at lade sig vaccinere.
 • Danmarks regering og sundhedsmyndigheder pressede yderligere disse borgere ved indirekte trusler, hvorfra de mest kendte nok er Statsministerens udsagn: ”Det må godt være mere besværligt at være uvaccineret” og ”Jeg må være ærlig at sige, at jeg selv tænker over, hvordan vi kan lægge yderligere pres på dem, der ikke er vaccineret.”

Anmodning til regering og myndigheder

Max Schmeling anmoder i sine henvendelser om, at man verificerer, altså undersøger, hans resultater. Han anmoder også om, at man anerkender de skader, som vaccinerne har forrettet og søger at hjælpe dem, som er ramt.

Han opfordrer også til, at man sørger for, at noget lignende ikke kan ske i fremtiden, det vil sige at man undersøger, hvorfor de danske myndigheder og det Europæiske Lægemiddel Agentur, EMA ikke har gjort sig de samme opdagelser allerede!

Endelig ønsker Max Schmeling, at coronapas og lignende adfærdsregulerende tvangsværktøjer forbydes ved lov, så der i fremtiden ikke kan forskelsbehandles nogen steder i samfundet, med hensyn til mennesker, der uanset årsag, fravælger tilbud om medicinske behandlinger. Dette ved at sikre, at Danmark ikke indgår nogen aftaler eller afgiver nogen grad af suverænitet eller beslutningskompetence til overstatslige organisationer, så som den af WHO annoncerede internationale pandemi traktat, der kan medføre øget risiko for tvangsbehandling af Danmarks borgere herunder specielt i forhold til vacciner.

Max Schmelings 4. brev kan læses i sin helhed her: EPI Alm.del – Bilag 369: Åbent brev (ft.dk)

Det fulde overblik over hele korrespondancen kan findes her: Søgning / Folketinget (ft.dk)

Ansvarspådragelse

Skulle du, efter at have modtaget denne information, føle trang til at informere egen læge eller andre myndighedspersoner, kan du benytte dette skrift af Michael Kastis, der blandt andet også henviser til Max Schmelings gentagne breve til Folketing og myndigheder.


Foredraget, der var Max’ første, og som blev afholdt i Kulturværftets smukke sal med udsigt over havnen, var totalt udsolgt, og flere efterspurgte forgæves billetter.

Max Schmeling fordrag

Efterfølgende er der arrangeret lignende foredrag med Max Schmeling i henholdsvis Nyborg og Århus.