Udgivet: 10 marts 2023 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

KIS-redaktionen: Vi har valgt at viderebringe denne vigtige artikel fra Nordjyske skrevet af Claus Hancke, speciallæge i almen medicin, Kim Warming speciallæge og tidligere overlæge i immunologi samt Michael Schultz, lægecertificeret FMT.

Artiklen omhandler det aktuelle skjulte 5-kolonne angreb på dansk suverænitet gennem fundamentale ændringer i IHR (International Health Regulations) som danner det juridiske grundlag for WHO´s ønskede overtagelse af dansk selvbestemmelse i sundhedsanliggender, noget som langt de fleste mennesker i Danmark ikke er vidende om.

Vi kan i værste fald komme til at stå i en situation, hvor den danske befolkning kan blive tvunget til at modtage vaccinationer, producere og omstille produktionsmidlerne efter WHO`s befalinger hvorved vores frihed, demokrati og grundlov vil blive sat ud af kraft. Vi må og skal stoppe dette vanvittige snigangreb foranlediget af big-pharma og det korrupte WHO under FN, som er i lommen på industrien, – et eksempel på et skrækscenarie fra WEF´s Public-Private-Partnership stakeholder katalog.

Disse modige danere viser vejen med en strategi som vi må dele med alle i vores nære samfund. Del derfor denne artikel med alle du kender.

Af Claus Hancke Kim Warming og Michael Schultz – først publiceret af nordjyske 1. marts 2023

VACCINATION: Er regeringen ved at pantsætte vores personlige frihed til WHO?

I maj 2022, afholdt WHO sin årlige forsamling med de 194 medlemslande i Genève.

Det er ofte en ret formel forsamling, men denne gang var der en juridisk agenda, som burde give anledning til indgående debat i medlemsstaterne, før de sætter deres underskrift.

USA har over for WHO lagt en lang række forslag på bordet til ændring af den gældende vedtægt fra 2005, International Health Agreement, som er de overordnede retningslinjer som WHO anbefaler overfor medlemslandene.

Dette forslag skal så forhandles igen i disse dage (27.2.-6.3.) og gennemarbejdes i den kommende tid. Slutdato for dokumentets vedtagelse er sat til 2024, hvorefter det er gældende.

Forslaget vedtages, hvis der er almindeligt flertal blandt medlemslandene.

Intentionen med disse ændringsforslag er, at kanalisere pandemistyringen direkte til WHO uden om medlemsstaterne, så WHO vil kunne vedtage vidtgående nationale tiltag uden de aktuelle staters accept.

Der er tale om at stryge vigtige passager, som f.eks. at WHO skal konsultere den pågældende stat, hvor et sygdomsudbrud finder sted, før den kan tage yderligere epidemiologiske skridt.

Artiklerne 9-12 lader helt tydeligt den aktuelle nation nedklassificere i kommandovejen, så WHO inden for 48 timer kan ”overrule” denne stat med ret så indgribende krænkelser af landets basale borgerrettigheder.

Det foreslås, at WHO ikke mere skal konsultere, men blot orientere en stat om tiltag på dens område, og kan erklære Sundhedskatastrofe (Health Emergency) på trods af denne stats protest.


Dette er en meget alvorlig fjernelse af national suverænitet, og kan betyde, at en vrangvillig nation får tvangspålagt tiltag som vi kender kun alt for godt fra de seneste tre år.

En vigtig del af dette pandemiberedskab er den meget magtfulde ”Emergency Committee”, som dog skal have medlemmer fra de ramte lande, men i artikel 49 nævnes desværre ikke, at komiteens medlemmer skal være uafhængige af vaccineindustrien.

Med tanke på WHO’s finansiering og noget flossede image fra pandemien i 2009, er dette en alvorlig mangel i ændringsforslaget, og kunne passende foreslås af Danmark, som har ry for lav grad af korruption.

I de seneste år har WHO været stærk fortaler for øget digital sundhedsovervågning, ligesom de foreslår vaccinepas som en del af det fremtidige pandemiberedskab. Dette er også foreslået ved G20 landenes seneste møde på Bali.

I sin tid fik vi jo ellers at vide, at vaccinepas var en midlertidig foranstaltning, men en implementering passer desværre alt for godt til den køreplan for vaccinepas, som EU planlagde tilbage i 2018.

Et tvungent vaccinepas er en overskridelse af basale borgerrettigheder, idet man hermed tvinges til at vise helbredsoplysninger til en tilfældig embedsmand, togkontrollør eller i check-in ved en flyrejse. En udvalgt skare af vore daglige sociale kontakter skal så kontrollere, at passet nu er gyldigt, og om vi virkelig har ret til at gå i zoologisk have, til frisøren, til dans, på museum eller tage til Bornholm. Det er en livsfarlig glidebane imod en stat med total magt til at styre befolkningens adgang til udvalgte sociale og kulturelle begivenheder.

Hvis et sådant vaccinepas tilmed bliver styret af WHO, så har den danske regering de facto afgivet suverænitet relateret til basale borgerrettigheder, og så kan det i yderste konsekvens blive WHO, der indfører nedlukninger, maskepåbud, isolation, karantæne, tvangsvaccination og tvungne vaccinepas. Og det bliver WHO, der bestemmer, om vi må invitere gæster, gå i biffen eller til festival.

Nu hvor verdens opmærksomhed domineres af krise og krig, er pressens årvågenhed uhyre vigtig, når der diskret vedtages nye forordninger, som ændrer magtforholdene i verden.

Og det er det, der er ved at ske nu. -Uden den mindste debat.

Der kan indgives ændringsforslag i de næste 10 måneder, og om et år træder de i kraft.

Ved at sætte sin underskrift på denne aftale afgiver Regeringen ikke blot national suverænitet, men også basale borgerrettigheder.

Hvis man forestiller sig, at ovennævnte alligevel bliver vedtaget i en flertalsafstemning blandt WHO’s medlemslande, så må vi se på de muligheder, vi har for at dæmme op for skadevirkningerne her i Danmark.

Der er tre hovedpunkter, som det danske folketing kan vedtage for at beholde sin autonomi her i Danmark og bevare befolkningens frihedsrettigheder:

1. Folketinget kan og bør vedtage og understrege, at WHO-regler ikke står over den danske grundlov og Folketingets selvbestemmelsesret.

2. Pandemisk influenza og Covid-19 må afregistreres som ”Alment farlige sygdomme”, -fordi de ikke er det; heller ikke iflg. WHO-udmelding den 13.3.2020.De er i dag i samme gruppe som bl.a. Ebola og Pest, hvilket er helt skudt over målet.

De bør straks nedgraderes til ”smitsomme sygdomme”, en gruppe hvor influenza ellers altid har været. Herved mister WHO og Regeringen muligheden for at udnævne dem til ”Samfundskritiske sygdomme”, og hermed alle de tvangsindgreb, som er nævnt ovenfor.

3. Den danske epidemikommission er med den sidste ændring blevet Regeringens forlængede arm, og udgøres af et flertal af ikke-sundhedsfaglige myndighedspersoner. Epidemikommissionens sammensætning bør ændres, så der bliver et flertal af fagligt kompetente og uafhængige fageksperter uden repræsentanter for vaccine-industri, -import, -salg, og så må og skal der juridisk ekspertise ind i en kommission, som har så stor magt over almene borgerrettigheder. Det bedste vil være en dommer som formand for kommissionen.

Med disse tre tiltag vil Danmark kunne beskytte sig internt mod mere eller mindre ubegrundede panikmeldinger fra WHO, som det f.eks. var tilfældet i 2009.

Foto: Sara Bakschi/ Unsplash

Kilde

KIS-redaktionen